Szeretnék licitálni egy ingatlanra. Hol lehetséges?

Az ingatlanokra licitálni az MBVK hivatalos oldalán, személyes regisztráció után lehetséges.

Láttam az oldalon egy hirdetményt, amire licitálnék, de nincs fent az MBVK hivatalos oldalán?

Ha a hivatalos oldalon nem található meg a hírdetés, nem lehet rá licitálni sem. Előfordulhat, hogy később még kiírják, amennyiben senki nem licitált rá.

Több hirdetményt láttam az oldalon, melyik az élő?

Valószínűleg mindegyik hirdetmény élő, csak a tulajdoni hányadok külön kerülnek árverésre. Az egyes hírdetésekről és tuljdonviszonyokról érdeklődjön a végrehajtónál, akinek elérhetőségét az MBVK hivatalos oldaláról lehet megtudni.

Visszajár az előleg sikertelen árverés esetén?

Az előleg visszajár, ha nem nyer az árverésen.

Milyen állapotúak ezek az ingatlanok?

Az ingatlanok állapotáról a megbízott végrehajtó tud bővebb felvilágosítást nyújtani, akinek elérhetősége felől az MBVK hivatalos oldalán lehet tájékozódni.

Meg lehet tekinteni az ingatlanokat?

Az ingatlanokat megtekinteni általában kívülről lehetséges. A megbízott végrehajtó tud bővebb felvilágosítást nyújtani, hogy van-e megtekintés, akinek elérhetősége felől az MBVK hivatalos oldalán lehet tájékozódni.

Mit jelent a minimálár?

A minimálár a legkisebb ajánlható árat jelenti, amellyel be lehet szállni a licitálásba és a licit is innen indul. Ha más nem licitál a kérdéses ingatlanra, Őn ennyiért vitte el.

Lejárt határidejű ingatlan is található a licit.info-n?

Lejárt határidejű hirdetményeket nem jelenítünk meg.

Legális árverésen ingatlant vásárolni?

Természetesen igen.

Milyen papírok és iratok szükségesek az árverés során?

Magánszemélyek esetében: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.
Cégek esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, bélyegző

Ki vehet részt egy ingatlanárverésen?

Az árverésen nagykorú, cselekvőképes természetes személyek és jogi személyiségű társaságokat képviselő személyek vehetnek részt, akik személyesen már regisztráltak egy végrehajtónal és van az MBVK hivatalos árverési oldalához felhasználójuk és jelszavok. A részvételhez továbbá be kell még fizetni az árverési előleget szintén a végrehajtó letéti számlájára, amely a kikiáltási ár 10%-a.

Meddig érdemes regisztrálni, hogy biztosan részt vehessek egy adott árverésen?

Célszerű az árverés lejáratához képest 2 héttel korábban regisztrálni.

További linkek

Törvények

PP 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (HTML) ITV 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről CSTV 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról VHT 1994. évi LIII. törvény INYTV 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel (HTML) ART 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről KET 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (HTML) FMHTV 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) a fizetési meghagyásos eljárásról 2011 CLXX 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 2011 CXII 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról PTK Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2014 XXXVIII 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 2014 XL 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről ARETV 2015. évi CV. törvény (Aretv.) a természetes személyek adósságrendezéséről

Kormányrendeletek

IM rendeletek

6/1986 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban 12/1994 (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról 13/1994 (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról 8/2001 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól 13/2001 13/2001. (X. 10.) IM rendelet az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalása alóli mentességről 16/2001 (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről 1/2002 (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 1/2002 (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 27/2008 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról 40/2012 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól 35/2015 (XI. 10.) a bírósági végrehajtói díjszabásról 3/2015 3/2015. (II. 25.) IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról 5/2016 (III.8) IM rendelet a Magyar Bírósági Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Bírósági végrehajtást érintő EU-s jogszabályok

1896/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról 1869/2005/EK A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről 805/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról 2003/8/EK A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról 1496/2002/EK A Bizottság 1496/2002/EK rendelete (2002. ;augusztus 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról 47/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról 470/2001/EK A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben 1206/2001/EK A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről 44/2001/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete ( 2012. december 12. ) a polgári és kereskedelmiügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 1348/2000/EK Az Európai Parlamentés a Tanács 1393/2007/EK rendelete ( 2007. november 13. ) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 1347/2000/EK A Tanács 1347/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 2201/2003/EK A Tanács 664/2009/EK rendelete ( 2009. július 7. ) a házassági ügyekben, a szülői felelősségre vonatkozóeljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról szóló, a tagállamok és harmadik országok között létrejövő megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról 1346/2000/EK Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról 1346/2000/EK Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez ( HL L 160., 2000.6.30. ) (Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.) 4/2009/EK A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről 2008/52/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól 1393/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 861/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről Zöld könyv Com (2008) 128 A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: Az adósok vagyonának átláthatósága Zöld könyv Com (2006) 618 Az ítélet-végrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: Bankszámlák letiltása